fietsdiscussie amsterdam

vrijdag 19 november 2010

Van Bussum-Naarden Vesting naar 't Gein v.v.


molen Hollandia
Nu er bij de molen Hollandia een fietsbrug over de 's-Gravelandse Vaart wordt gelegd en bij Nigtevecht een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal komt, wordt de Hollandse Kade tussen Hollandia en de Vecht bij Hinderdam misschien wel de aantrekkelijkste optie voor een fietspad door het Vechtplassengebied.
Alle andere tracé's doorsnijden natuurgebied, de Hollandse Kade loopt tussen landbouwgebied en natuurgebied. Voor bewoners van Amsterdam en Amstelveen of Uithoorn ontstaat dan eindelijk een aaneensluitend toeristisch fietspad dat Gein en Vechtstreek verbindt met Gooi en Heuvelrug.
Kaart
Nu er ook plannen zijn om de Hollandse Kade op te hogen "terwille van de landschappelijke herkenbaarheid", ligt het voor de hand om die landschappelijkheid ook beleefbaar te maken voor de recreant.
We zien uit naar overleg...

woensdag 30 januari 2008

Non los estados, mas vos, vos, vos...

Deze legendarische uitroep dat niet de standen (de politiek, boeren en burgers) dwarsliggen maar "jij, jij, jij" wordt toegeschreven aan de Spaanse koning die over de Nederlanden regeerde.
De politiek doet ook nu haar best: zeker voor de recreant worden grote bedragen uitgetrokken om nieuwe verbindingen te maken, en waterschappen, staatsbosbeheer, gemeentes hebben duizenden kilometers recreatief pad gerealiseerd. Ook de boeren doen niet moeilijk, want honderden hebben in het kader van een ruilverkaveling een recreatieroute over de werkweg op hun land gekregen.

Waar liggen dan eigenlijk de grote knelpunten, waar zit het muurvast?

Als je nagaat dat de grote opgave voor de openluchtrecreatie in de laatste halve eeuw was, om de trek naar buiten in goede banen te leiden, en meer mensen de natuur te laten beleven zonder dat die "platgelopen" zou worden, ja ook het platteland meer bij de natuur te betrekken, dan hebben juist de natuurbeschermers verschrikkelijk gefaald. De keuze voor het concentreren van bezoekers is een keuze voor autoverkeer geweest.parkeerplaats Doorn
Er zijn nauwelijks paden aangelegd, WEL veel parkeerplaatsen, en het platteland is juist daardoor nauwelijks nog van waarde voor de natuurbeleving. Je wilt er zo snel mogelijk doorheen, niet omdat de dotter geen algemene weidebloem meer is, maar omdat je van de weg afgereden wordt door al die natuurforenzen, die alleen lusten wat van ver komt.
In persoonlijke correspondentie met natuurbeschermers wordt ook wel toegegeven dat men te weinig gedaan heeft voor recreanten die niet met de auto komen. Er is geen voorkeur voor doelgroepen, er wordt geen uitweg geboden.

Voor die uitweg wil de fietspadenstichting front maken. Als dank voor 't aangenaam verpozen vervuilen wij het platteland niet met parkeerplaatsen, lawaai en roet, integendeel blijven we netjes op het pad en na geruisloos ons spoortje te hebben getrapt, zijn we weer dagenlang vrolijke contribuanten en donateurs. Er moet nog heel wat gebeuren wil men ons de meerderheid ontnemen, dus na vijftig jaar rekenen wij erop dat er nu wel beter naar ons geluisterd gaat worden..

zaterdag 12 januari 2008

Waarom geen pad langs Kromme Rade?

Kromme Rade niet op onze knelpuntenkaart..
Het lijkt een retorische vraag: toen er nog geen lastige hekken van Natuurmonumenten stonden, fietsten veel mensen van Hilversum naar de Vecht via deze prachtige verbinding.
Persoonlijk ben ik niet onbevooroordeeld, want ik heb als kind veel langs het pad geroeid, en we schrokken altijd van "mensen" in "onze" natuur. Maar als ik tegenwoordig een gast wil laten zien hoe mooi de Vechtplassen zijn, dan til ik beide fietsen zo over dat domme hek: de Rade is niet van die drie wandelaars alleen, en hoe wil je anders de verkeerschaos van Loosdrecht en Kortenhoef omzeilen? Alle keren dat ik daar de verkeersweg opging, werd mijn gezelschap halverwege humeurig, en dat gebeurde niet op het onverharde pad langs de Rade...
Bij recreatie kun je toch geen stress gebruiken?

Goed, vriendelijker bepalingen zouden niet gek zijn: die fietser rijdt ook niet harder dan 5 km per uur op zo'n hobbelpad, en wie de meeste hinder van een tegenligger heeft, is maar helemaal de vraag. Waarom zou je mensen dwingen overtreder te worden door regels te stellen die als onbillijk worden ervaren?

Maar van een goed recreatief pad mag verwacht worden dat het aansluit op een ander goed recreatief pad - en dat is discutabel. Weliswaar is de kanaalbrug op kostbare wijze verbeterd, en is er een aardige aansluiting op het Corversbos v.v. gemaakt, maar een alternatief voor de vervelende route door Kerkelanden, richting Loosdrechtse Bos en meteen de Utrechtse Heuvelrug op is aantrekkelijker, en dat zou tamelijk kostbaar zijn. Meteen de 's-Gravelandse Vaart over en buitenom aansluiten op de Raaweg bijvoorbeeld.. Komt daar een haalbaar plan voor, dan zijn we om!

woensdag 7 november 2007

Schipholregio is heel ver met Groen Lint


Je kunt tegen Schiphol aankijken als een groot gebied tussen de steden in, wat ongeschikt is voor natuurrecreatie zoals wandelen en fietsen, maar de werkelijkheid is complexer. Schiphol is een regio, en de randen ervan zijn juist extra groen: Spaarnwoude, Westrandpark, Amsterdamse Bos, Oosteinde, Schinkelbosje en Westeinder Plas, Haarlemmermeerbos, en dat alles verbonden door een vrijwel gesloten lint van fietspaden, zoals de Geniedijk en allerlei paden buiten of langs de Ringvaart.

Er zijn nog drie plaatsen waar de ring niet gesloten is: Aalsmeerderbrug, Hogedijk Oosteinde, en Verlengde Lascarpad langs de Ringvaart bij Halfweg.

Het gegeven van de aanliggende recreatiegebieden met hun padennetwerken en recreatievoorzieningen, en de omringende stedelijke bebouwing, maakt van deze ring een geheel met grote toekomstwaarde voor het noorden van de Randstad. Het fietsverkeer tussen bebouwingslobben is enorm gebaat met een snelle groene verbinding, de recreatiegebieden worden aantrekkelijker en belangrijker doordat hun gezamenlijke omvang ze beter laat aansluiten bij de lengte van gemiddelde en bovengemiddelde dagtochten, en hun kwaliteit en voortbestaan zijn planologisch verankerd in de beperkingen die rond Schiphol voor veel concurrerende bestemmingen gelden.

Schiphol kan voor de dag komen met zijn groene gordel - maar mag ook wel investeren in de ontbrekende schakels..

dinsdag 6 november 2007

Amsterdam gaat discussie met natuurbeschermers uit de weg

Amsterdam heeft het plan voor de recreatieve routes tegenwoordig redelijk op orde. Hoewel niet alle groene routes als hoofdroute worden genoemd, zijn ze tenminste wel bekend, en hoef je als fietser de gemeentelijke voorkeur voor een kruisingRIJKE volgeparkeerde route door volksbuurten niet te volgen, wanneer iets verderop vele fietstunnels de route door het park sneller en bijna kruisingvrij maken (we doelen op de Schinkelroute tegenover de Rembrandtparkroute).

Plankaart Amsterdam (aug 2006)
Plankaart Fietspadenstichting / Overzicht knelpuntenweblogs

Bij alle goede dingen, ook over de gemeentegrenzen heen, zoals een fietspad naar Muiden over de Diemerzeedijk, en de (oude) plannen voor een fietsbrug bij Nigtevecht, zijn er ook zaken die verbazen: het Vechtplassengebied is toch een belangrijke bestemming voor recreatiefietsers, maar je wordt meteen al als recreatieforens langs de provinciale weg voorgesorteerd, om daar een kilometer of tien te blijven.
Het alternatief door het Diemerbos missen we, de fietsbrug bij Weesp missen we, en de Aetsveldseweg missen we, met een fietspont over de Vecht.
Dit is geen geldkwestie, maar een verkeerde belangenafweging: fietswandelaars worden door sommige deelnemers aan het maatschappelijk debat niet als milieuvriendelijke bezoekers beschouwd. Accepteren of doorpraten?
De discussie speelt natuurlijk op een aantal oost-west trajecten: langs de Horstermeerpolder en Bierkade naar 's-Graveland, langs de Dammerkade, langs de Meerkade, langs de Kromme Rade... Het kan niet zo zijn, dat de vrije omgang met de natuur voor rijdende wandelaars uit Amsterdam blijft afgesloten! Of willen we de natuur ontsluiten via mega-transferia zoals marina's en steeds grotere parkeerplaatsen?

vrijdag 2 november 2007

Veenweidetoerisme en nieuwe funderingstechnieken

Vrijwilligers van de stichting die zich in technische zaken hebben verdiept, hebben uit tweedehands leerboeken wegenbouw wel begrepen hoe hondsmoeilijk en duur het aanleggen van verharding op een modderbodem kan wezen. Omdat het toch kan voorkomen dat een fietsverbinding echt veel toevoegt aan het netwerk, hebben we ons hier grondig in verdiept. Fietspaden zijn extreem licht vergeleken met rijbanen voor motorverkeer, maar de funderingslagen die beschreven worden, zelfs van schuimbeton dat een basis van piepschuim heeft, daar schrik je toch van.
Inderdaad, hier en daar in het veenweidegebied ligt een hobbelig tegelpaadje, dat schijnt nog wel te kunnen. Maar onderhoudsverkeer kun je beter vergeten..

Toch staan in de nieuwe nota Groenblauwe Metropool van de gemeente Amsterdam allerlei paadjes dwars door veenweidegebieden getekend. De impact van fietsers op een open vogelgebied is sowieso veel groter dan in broekbos, zoals door het Vechtplassengebied, dus zal er wel wat weerwerk komen van vogelbeschermers.
We noemen: oostwest door de Rondehoep, noordzuid door de (hoge) Middelpolder, noordzuid door de Groot-Duivendrechtse Polder.

Mijn voorkeur is om bestaande ontginningsbanen, dijken etc. te gebruiken waarlangs al hier en daar huizen staan, of trajecten te gebruiken waar al opgaande beplanting aanwezig is, en het aansnijden van nieuwe open ruimten te mijden.
Wie weet er nog wat?
Terug naar fietsknelpuntenoverzicht

Middelpolder en Bovenkerkerpolder


De gemeente Amsterdam wil graag een extra noordzuidverbinding door de Middelpolder van Amstelveen, en verder zuidelijk langs de bebouwing van Amstelveen naar de Nesserlaan.
Op zich is dit een logische verbinding, maar het Middelpolderpad moet dan wel een stevige piepschuimfundering hebben, want je gaat dwars door het veen, en maakt ook een extra doorsnijding door een toch al klein weidevogelgebied.
Het vervolgtraject blijkt in de besluitvorming rond de nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder nog steeds een reservering als Rijksweg A3 te hebben, met als extra optie een mogelijke provinciale weg van de A9 naar de N201. Tegen zoveel geweld in de toekomst is een fietsclaim niet opgewassen, dan handhaven we liever de wens om op de prachtige Ringdijk een fietspad aan te leggen, desnoods door het nieuwe golfterrein heen.
(Terug naar knelpuntenoverzicht)