woensdag 7 november 2007

Schipholregio is heel ver met Groen Lint


Je kunt tegen Schiphol aankijken als een groot gebied tussen de steden in, wat ongeschikt is voor natuurrecreatie zoals wandelen en fietsen, maar de werkelijkheid is complexer. Schiphol is een regio, en de randen ervan zijn juist extra groen: Spaarnwoude, Westrandpark, Amsterdamse Bos, Oosteinde, Schinkelbosje en Westeinder Plas, Haarlemmermeerbos, en dat alles verbonden door een vrijwel gesloten lint van fietspaden, zoals de Geniedijk en allerlei paden buiten of langs de Ringvaart.

Er zijn nog drie plaatsen waar de ring niet gesloten is: Aalsmeerderbrug, Hogedijk Oosteinde, en Verlengde Lascarpad langs de Ringvaart bij Halfweg.

Het gegeven van de aanliggende recreatiegebieden met hun padennetwerken en recreatievoorzieningen, en de omringende stedelijke bebouwing, maakt van deze ring een geheel met grote toekomstwaarde voor het noorden van de Randstad. Het fietsverkeer tussen bebouwingslobben is enorm gebaat met een snelle groene verbinding, de recreatiegebieden worden aantrekkelijker en belangrijker doordat hun gezamenlijke omvang ze beter laat aansluiten bij de lengte van gemiddelde en bovengemiddelde dagtochten, en hun kwaliteit en voortbestaan zijn planologisch verankerd in de beperkingen die rond Schiphol voor veel concurrerende bestemmingen gelden.

Schiphol kan voor de dag komen met zijn groene gordel - maar mag ook wel investeren in de ontbrekende schakels..

dinsdag 6 november 2007

Amsterdam gaat discussie met natuurbeschermers uit de weg

Amsterdam heeft het plan voor de recreatieve routes tegenwoordig redelijk op orde. Hoewel niet alle groene routes als hoofdroute worden genoemd, zijn ze tenminste wel bekend, en hoef je als fietser de gemeentelijke voorkeur voor een kruisingRIJKE volgeparkeerde route door volksbuurten niet te volgen, wanneer iets verderop vele fietstunnels de route door het park sneller en bijna kruisingvrij maken (we doelen op de Schinkelroute tegenover de Rembrandtparkroute).

Plankaart Amsterdam (aug 2006)
Plankaart Fietspadenstichting / Overzicht knelpuntenweblogs

Bij alle goede dingen, ook over de gemeentegrenzen heen, zoals een fietspad naar Muiden over de Diemerzeedijk, en de (oude) plannen voor een fietsbrug bij Nigtevecht, zijn er ook zaken die verbazen: het Vechtplassengebied is toch een belangrijke bestemming voor recreatiefietsers, maar je wordt meteen al als recreatieforens langs de provinciale weg voorgesorteerd, om daar een kilometer of tien te blijven.
Het alternatief door het Diemerbos missen we, de fietsbrug bij Weesp missen we, en de Aetsveldseweg missen we, met een fietspont over de Vecht.
Dit is geen geldkwestie, maar een verkeerde belangenafweging: fietswandelaars worden door sommige deelnemers aan het maatschappelijk debat niet als milieuvriendelijke bezoekers beschouwd. Accepteren of doorpraten?
De discussie speelt natuurlijk op een aantal oost-west trajecten: langs de Horstermeerpolder en Bierkade naar 's-Graveland, langs de Dammerkade, langs de Meerkade, langs de Kromme Rade... Het kan niet zo zijn, dat de vrije omgang met de natuur voor rijdende wandelaars uit Amsterdam blijft afgesloten! Of willen we de natuur ontsluiten via mega-transferia zoals marina's en steeds grotere parkeerplaatsen?

vrijdag 2 november 2007

Veenweidetoerisme en nieuwe funderingstechnieken

Vrijwilligers van de stichting die zich in technische zaken hebben verdiept, hebben uit tweedehands leerboeken wegenbouw wel begrepen hoe hondsmoeilijk en duur het aanleggen van verharding op een modderbodem kan wezen. Omdat het toch kan voorkomen dat een fietsverbinding echt veel toevoegt aan het netwerk, hebben we ons hier grondig in verdiept. Fietspaden zijn extreem licht vergeleken met rijbanen voor motorverkeer, maar de funderingslagen die beschreven worden, zelfs van schuimbeton dat een basis van piepschuim heeft, daar schrik je toch van.
Inderdaad, hier en daar in het veenweidegebied ligt een hobbelig tegelpaadje, dat schijnt nog wel te kunnen. Maar onderhoudsverkeer kun je beter vergeten..

Toch staan in de nieuwe nota Groenblauwe Metropool van de gemeente Amsterdam allerlei paadjes dwars door veenweidegebieden getekend. De impact van fietsers op een open vogelgebied is sowieso veel groter dan in broekbos, zoals door het Vechtplassengebied, dus zal er wel wat weerwerk komen van vogelbeschermers.
We noemen: oostwest door de Rondehoep, noordzuid door de (hoge) Middelpolder, noordzuid door de Groot-Duivendrechtse Polder.

Mijn voorkeur is om bestaande ontginningsbanen, dijken etc. te gebruiken waarlangs al hier en daar huizen staan, of trajecten te gebruiken waar al opgaande beplanting aanwezig is, en het aansnijden van nieuwe open ruimten te mijden.
Wie weet er nog wat?
Terug naar fietsknelpuntenoverzicht

Middelpolder en Bovenkerkerpolder


De gemeente Amsterdam wil graag een extra noordzuidverbinding door de Middelpolder van Amstelveen, en verder zuidelijk langs de bebouwing van Amstelveen naar de Nesserlaan.
Op zich is dit een logische verbinding, maar het Middelpolderpad moet dan wel een stevige piepschuimfundering hebben, want je gaat dwars door het veen, en maakt ook een extra doorsnijding door een toch al klein weidevogelgebied.
Het vervolgtraject blijkt in de besluitvorming rond de nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder nog steeds een reservering als Rijksweg A3 te hebben, met als extra optie een mogelijke provinciale weg van de A9 naar de N201. Tegen zoveel geweld in de toekomst is een fietsclaim niet opgewassen, dan handhaven we liever de wens om op de prachtige Ringdijk een fietspad aan te leggen, desnoods door het nieuwe golfterrein heen.
(Terug naar knelpuntenoverzicht)